Lộ trình học tiếng Anh cho người lỡ cỡ | Unit 1: Names & Titles

Hôm nay chúng ta đến với bài học đầu tiên trong lộ trình học tiếng Anh cho người lỡ cỡ giống như mình. Các bạn sẽ lần lượt đi từ việc ôn lại kiến thức cũ đã từng học những cũng đã quên, cho đến thực hành học và luyện tập thực hành các kỹ năng nghe, nói, đọc hiểu và viết tiếng Anh. Nội dung trong Bài 1 nói về cách đánh vần tên tiếng Anh, số điện thoại và cách xưng hô trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày.

Bài học thực tế trong bộ sách Basic Tactics for Listening tuy khá ngắn, nhưng tôi đã thiết kế nó sao cho phù hợp với mình, một người học tiếng Anh nhiều năm nhưng bị ngắt quãng rồi thành ra không đâu vào đâu. Và cũng thẳng thắng mà nói là tôi muốn làm “thí nghiệm” với chính mình trước, nếu bạn đọc có nhã hứng thì xin mời cứ học và trải nghiệm nhé.

Lộ trình học tiếng Anh cho người lỡ cỡ - Bài 1: Names & Titles

Ôn Lại Kiến Thức Nền Tiếng Anh Cần Chuẩn Bị

Để luyện kỹ năng nghe tiếng Anh trong bài 1, bạn cần chuẩn bị kiến thức nền cho mình, gồm có các kiến thức tiếng Anh nền tảng sau:

 • Đọc và viết bảng chữ cái
 • Đọc và viết số đếm
 • Cách xưng hô trịnh trọng và thân mật

Có rất nhiều những tài liệu, video, sách vở nói về cách viết và đọc bảng chữ cái tiếng Anh. Tôi và các bạn đang trong “diện” lỡ cỡ, nên chúng ta có thể đi nhanh phần này. Dưới đây tôi hệ thống ngắn gọn như sau:

Bảng chữ cái tiếng Anh bao gồm 26 chữ cái. Trong đó bao gồm 5 chữ cái nguyên âm – vowel letter và 21 chữ cái phụ âm – consonant letter, bắt đầu từ A và kết thức bằng Z.

Trong tiếng anh có 2 dạng số:

 • Số đếm (cardinal numbers) – 1, 2, 3,... 1.000, 2.000,... 1.000.000, …  mục đích chính đếm số lượng.
 • Số thứ tự (ordinal numbers) – 1st (first), 2nd (second),… 16th (sixteenth),... Dùng để xếp hạng, tuần tự.

Trong bài học này, chúng ta chỉ chú ý đến số đếm. Dưới đây là video ôn lại số cách phát âm số đếm, để chuẩn bị cho các bạc khả năng nghe được số điện thoại trong hội thoại.

Có thể bạn đã quên, nên tôi nhắc lại một chút về cách xưng hô như thế nào là phù hợp trong các mối quan hệ khi giao tiếp của người Anh/ Mỹ bản xứ và một số nước sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính. 

Có nhiều cách xưng hô trong tiếng Anh như xưng hô bằng cách dùng cách từ kính ngữ đi theo “Họ” của người được nói đến; xưng hô thân mật, tình cảm; xưng hô bằng tên riêng… được gom chung thành 1 trong hai dạng sau:

 • Xưng hô trong trang trọng: được gọi là Formal
 • Xưng hô thân mật, tên riêng, tình cảm,...: được gọi chung là Informal

Xưng hô trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày
Xưng hô trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày

Xưng hô kèm theo kính ngữ

Là các sử dụng những từ kính ngữ như Mr, Ms, Mrs, Miss, Dr, Professor, Ma’am, Sir, Madam,... đứng trước tên cuối (tức là Họ của người kia). 

Xưng hô bằng tên riêng bình thường

Trong những trường hợp xưng hô bình thường, người ta sẽ chỉ gọi nhau bằng tên đầu tiên (first name).

Ví dụ, một người Anh có tên đầy đủ là: John Wick

 • Họ của người này là Wick (hay còn gọi là last name)
 • Tên của người này thường gọi là John (hay còn gọi là first name).
 • Cách gọi Fomal: Mr. Wick
 • Cách gọi bình thường khác: John 

PHẦN 1 - LUYỆN ĐỌC HIỂU VÀ HỌC THUỘC TỪ VỰNG

Nội Dung Các Đoạn Hội Thoại Trong Bài

Dưới đây là toàn bộ nội dung các đoạn văn bản được sử dụng trong PHẦN 2: LUYỆN NGHE & PHẢN XẠ bên dưới. Tôi muốn đặt nó ở đây để cho các bạn học cách đọc lướt, rồi đọc kỹ để rõ nghĩa. Sau đó, học từ vựng nào mà mình chưa biết, hoặc đã quên.

What is the correct name of the hotel guest? Circle the correct answer.

Dialogue 1:

A. My name is Maria Carter and I have a reservation.
B. Is that M-A-R-Y C-A-R-T-E-R?
A. No, Maria. M-A-R-I-A.
B. Oh, right. Here it is. Two nights, right?
A. That's right.

Dialogue 2:

A. Can I have your name, please?
B. Smith. Suzanna Smith.
A. Is that S-U-S-A-N?
B. No, S-U-Z-A-N-N-A.
A. Sorry, Ms. Smith. I don't see anything here. And the hotel is full tonight.
B. What?

Dialogue 3:

A. Mr. Wilson?
B. That's right. Harry Wilson
A. Is that H-A-R-V-E-Y?
B. No, H-A-R-R-Y.They call me Dirty Harry!
A. Oh.

Dialogue 4:

A. My name's Abramson. A-B-R-A-M-S-ON. Do you have a reservation for me?
B. Hmm... just a minute. First name Joseph?
A. That's right. Joseph.
B. Ah, yes. Here it is.

Dialogue 5:

A. My name's Louis Jackson.
B. Is that L-O-U-I-S-E?
A. No, that's a girl's name.
B. Oh, sorry.
A. It's L-O-U-I-S.
B. Of course.

Dialogue 6:

A: Can I have your-name, please?
B: Cruise. C-R-U-I-S-E.
A: And your first name?
B: Marley. That's M-A-R-L-E-Y.
A: That's an unusual name.
B: Yes, it is. I hate it!

Cindy’s father is taking phone messages for her. Listen and complete the forms.

Dialogue 1:

A: Hello.
B: Hello. Can I speak to Cindy, please?
A: Sorry. She's not in. Can I take a message?
B: Yes, this is Bob from school. Bob Jackson.
A: Can you spell your last name?
B: J-A-C-K-S-O-N.
A: Okay. And what's your telephone number, Bob?
B: 691-3839.
A: Okay. Do you want Cindy to call you?
B: Yes, please.
A: Fine. I'll give her the message.

Dialogue 2:

A: Hello. Tom Waite speaking.
B: Hello. Can I speak to Cindy, please?
A: Sorry. She's not here.
B: Can I leave a Message?
A: Yes, of course.
B: Thanks. This is Nancy. My number is 391-8246. Please ask Cindy to call me.
A: Okay. I'll ask her to call you as soon as she gets back.
B: Thank you.

Dialogue 3:

A: Hello. This is Cindy's house. But Cindy's not home.
B: Oh, I see. Can I leave a message, please?
A: Yes, I'm ready.
B: Thanks. This is Brian calling. Brian Kennedy.
A: Is that B-R-I-A-N K-E-N-N-E-D-Y?
B: Yes, and my number is 271-8914.
A: 271-8914. Okay. And will you call again later?
B: Yes, I will.

Dialogue 4:

A: Oh no, not another one. Hello.
B: Hello. Is Cindy there?
A: She's not here. Who's this?
B: Um. This is her teacher, Miss Wilson.
A: Oh, Miss Wilson. Yes, of course . Do you want to leave your number?
B: It's okay. I'll call back.

Listen. Are the woman’s greetings formal or informal? Check ✔ the correct answer.

Dialogue 1:

 A: I'd like you to meet my friend, David Wilson.
B: Hi, David. Nice to meet you.

Dialogue 2:

A: Hi, let me introduce you. This is your new boss, Susan Jackson.
B: Good morning, Ms. Jackson.

Dialogue 3:

A: Hello?
B: Hello. This is Bob Cruise calling.
A: Good evening, Bob. How are you.

Dialogue 4:

A: Hello? Do you remember me? I'm Michelle Bolton.
B: Hi, Michelle. How's everything?

Dialogue 5:

A: Good afternoon. I'm Charles Smith. I have an appointment at two o'clock.
B: Hello, Mr. Smith. Nice to see you again.

Dialogue 6:

A: Good afternoon, I'm John Carter, your new student.
B: Hello, John.

Dialogue 7:

A: Hello?
B: Hi. This is Brian Abrams. I'm returning your call.
A: Hi, Professor Abrams. Thanks for calling. Did you get my homework assignment?

Dialogue 8:

A: Let me introduce you. This is your grandmother's doctor, Ruth Steinberg.
B: Hello, Dr. Steinberg. I'm glad to meet you. I've heard great things about you.

Linda is listening to messages on her voicemail. Who is speaking? Listen and circle the correct answer.

Voicemail 1:

Linda, this is Mike Smith. That’s Mike Smith, M-I-K-E. I’m returning your call.

Voicemail 2:

Hello, Linda. This is Jane Dennison calling form the bookstore. That’s D-E-N-N-I-S-O-N. The book you ordered is here.

Voicemail 3:

Hi, my name is Helena Williams. That’s Helena, H-E-L-E-N-A. I’m calling about your ad in the newspaper.

Voicemail 4:

Hi, Linda. My name is Kate Anderson. That’s A-N-D-E-R-S-O-N. You don’t know me, but my neighbor told me you play tennis. Want to play sometime?

Voicemail 5:

Linda, hi. It’s your neighbor, Tim Jones. That’s Tim, T-I-M. I’ve lost my dog! If you see him, can you call me?

Listen to the phone conversations and complete the message pads.

Phone conversation 1:

A: Hello.

B: Hi. Can I speak to James, please?

A: Sorry. He’s not in. Can I take a message?

B: Yes, please ask him to call Don.

A: Did you say “Tom”?

B: No, it’s Don. D-O-N.

A: D-O-N. Got it. And what’s your phone number?

B: It’s 698-8319.

A: 698-8319. I’ll tell him to call you.

Phone conversation 2:

A: Hello.

B: Hi. Is Mary there?

A: Sorry. She’s not home now.

B: Oh. Can you tell her Kathy called?

A: Sure, Kathy. Is that Kathy with a “K”?

B: Right. K-A-T-H-Y.

A: K-A-T-H-Y. Okay. Now, what’s your phone number?

B: It’s 477-3316.

A: 477-3316. And should she call you back?

B: No, that’s okay. I’ll call again later.

Yêu Cầu Học Phát Âm Từ Vựng Mới

Trong nội dung của các đoạn hội thoại, tôi thấy xuất hiện nhiều từ vựng mà tôi chưa gặp hoặc đã quên, vì vậy tôi sẽ chọn những từ đó để học thuộc.

Reservation

Reservation /ˌrezəˈveɪʃn/

Việc đặt chỗ, sự giữ trước

As soon as

(Conj) As soon as: Ngay khi

Sớm nhất

Return

Return /rɪˈtɜːrn/

(v) Hoàn trả, trả lại

Unusual

Unusual /ʌnˈjuːʒəl/

Không bình thường, khác lạ

Assignment

Assignment /əˈsaɪnmənt/

(n) Nhiệm vụ, bổn phận

Appointment

Appointment /əˈpɔɪntmənt/

(n) Sự bổ nhiệm, sắp xếp

Yêu Cầu Đọc Hiểu Nội Dung

Việc làm này giúp tôi nắm được một số thông tin như: tên, số điện thoại, nơi ở, công việc… của các nhân vật. Nói là đọc lướt, nhưng thực tế, nếu có quá nhiều từ vựng mới thì bạn cũng không thể nắm được thông tin gì. Vì thế, bạn nên học trước từ vựng mới trước khi chuyển qua bước này.

PHẦN 2 - HỌC NGHE & PHẢN XẠ TIẾNG ANH

Học Nghe Và Phản Xạ Tiếng Anh Trong Quyển STUDENT BOOK

Trong phần học nghe và phản xạ tiếng Anh của Bài 1: Names & Titles trong quyển sách Basic Tactics For Listening - Student Book gồm có 5 yêu cầu nghe với các nội dung và yêu cầu có thể tóm tắt như sau:

 • Nghe cách đánh vần tiếng Anh để chọn đáp án tên người và viết lại số điện thoại trong cuộc nói chuyện trực tiếp, hoặc qua điện thoại, hoặc qua các tin nhắn bằng giọng nói...
 • Nghe và chọn đáp án đúng thể hiện cách xưng hô trong tiếng Anh của người Anh/ Mỹ.
 • Nghe và chọn đúng đáp án tên người, nơi chốn, công việc hay tình trạng hiện tại của một nhân vật được nói đến trong các đoạn hội thoại.

Giờ chúng ta bắt đầu vào bài học cách nghe tiếng Anh và phản xạ nhanh nhất có thể nhé:

Trước hết là làm quen với các câu hỏi đánh vần tên tiếng Anh

Thường thì sau khi hỏi tên bạn như “What is your name”, nếu người nghe chưa rõ tên bạn, họ sẽ yêu cầu bạn đánh vần tên từng chữ cái một. Dưới đây có một số câu hỏi đánh vần tên tiếng Anh thường gặp và cách trả lời thế nào cho phù hợp:

 • What’s your name? Can you spell it?
 • What’s your name? Could you spell it?
 • How do you spell your name?
 • Can you spell your name?
 • Please spell your name!
 • Is that M-A-R-I-A?

Cách trả lời cũng khá đơn giản, bạn có thể đánh vần từng chữ cái một hoặc sử dụng đại từ đứng trước các chữ cái như ví dụ sau:

- Người hỏi: What is your name?

- Người trả lời: My name is Maria.

- Người hỏi: Is that M-A-R-Y?

- Người trả lời: No, It is M-A-R-I-A. Maria

Vị trí, nội dung và file audio âm thanh cần luyện nghe

Các bạn có thể mở sách ra (nếu có sách) để cùng học. Đoạn âm thanh này nằm trong Bài 1: Names & Titile, trang 2, quyển Student Book, bộ Basic Tactics for Listening.

Nội dung: yêu cầu các bạn chọn và khoanh tròn tên nhân vật có sẵn trong đáp án, dựa theo các đoạn nói chuyện trong file âm thanh.

 “2. Let’s Listen - What is the correct name of the hotel guest? Circle the correct answer.”

Đoạn âm thanh của nhiệm vụ này nằm trong Bài 1: Names & Titile, trang 3, quyển Student Book, bộ Basic Tactics for Listening.

Nội dung yêu cầu các bạn viết đáp án là tên và số điện thoại được nhắn đến trong những cuộc nói chuyện điện thoại giữa Bố và những người bạn của cô Cindy. Sau đó, đánh thêm dấu Tích vào đáp án bên cạnh yêu cầu bổ sung.

3. Let’s Listen - Task 1 - Cindy’s father is taking phone messages for her. Listen and complete the forms.”

Yêu cầu trong trong nhiệm vụ này là các bạn nghe lại đoạn hội thoại trong mục 3. Let’s Listen - Task 1. Chú ý về tên, công việc và nơi chốn của các nhân vật. Sau đó bạn chọn và khoanh tròn đáp án có sẵn bên dưới.

3. Let’s Listen - Task 2 - Listen again. Circle the correct answer.”

Đoạn âm thanh của nhiệm vụ này nằm trong Bài 1: Names & Titile, trang 4, quyển Student Book, bộ Basic Tactics for Listening.

Nội dung là yêu cầu bạn nghe kỹ các cuộc nói chuyện, chú ý các họ xưng hô với nhau. Sau đó đánh dấu Tích vào đáp án là trịnh trọng (Formal) hay thân mật (informal).

4. Let’s Listen - Task 1 - Listen. Are the woman’s greetings formal or informal? Check ✔ the correct answer.”

Yêu cầu trong trong nhiệm vụ này là các bạn nghe lại đoạn hội thoại trong mục 4. Let’s Listen - Task 1. Chú ý đến tên của các nhân vật. Sau đó bạn chọn và khoanh tròn đáp án có sẵn bên dưới.

4. Let’s Listen - Task 2 - Listen again. What name does each person use? Circle the correct answer.”

Học Nghe Và Phản Xạ Tiếng Anh Trong Quyển TEST BOOKLET

Trong phần học nghe và phản xạ tiếng Anh của Bài 1: Names & Titles trong quyển sách Basic Tactics for Listening - Test Booklet gồm có 2 yêu cầu nghe với các nội dung và yêu cầu có thể tóm tắt như sau:

 • Nghe cách đánh vần tiếng Anh để chọn đáp án tên nhân vật.
 • Nghe cách đánh vần tên tiếng Anh và số điện thoại, rồi viết lại vào chỗ trống.

Giờ chúng ta bắt đầu vào bài học cách nghe tiếng Anh và phản xạ nhanh nhất có thể nhé:

Đoạn âm thanh của nhiệm vụ này nằm trong Bài 1: Names & Titile, quyển sách Basic Tactics for Listening - Test Booklet.

Nội dung học nghe yêu cầu các bạn chọn và khoanh tròn tên nhân vật có sẵn trong đáp án, dựa theo các đoạn tin nhắn âm thanh gửi qua điện thoại cho cô Linda.

1. Let’s Listen - Linda is listening to messages on her voicemail. Who is speaking? Listen and circle the correct answer.”

Đoạn âm thanh của nhiệm vụ này nằm trong Bài 1: Names & Titile, quyển sách Basic Tactics for Listening - Test Booklet.

Nội dung yêu cầu các bạn nghe và ghi lại tên và số điện thoại của người gọi đến. Đồng thời, bạn cũng chọn đáp án bên dưới đúng theo yêu cầu của người gọi đến là Gọi lại cho họ hoặc họ sẽ tự gọi lại.

“2. Let’s Listen - Listen to the phone conversations and complete the message pads.”

PHẦN 3 - LUYỆN NÓI TIẾNG ANH ĐƠN GIẢN THEO BÀI HỌC

Làm Sao Để Luyện Nói Giao Tiếp Tiếng Anh Một Mình?

Phần lớn các đoạn hội thoại trong bài đều nói về giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày. Mà đã giao tiếp thì phải có người nói và người nghe và phản hồi qua lại.

Trường hợp các bạn có người cùng học cùng thì có thể thực tập qua lại, một bạn đóng vai người A, một bạn đóng vai người B. Như vậy sẽ giúp kỹ năng nói tiếng Anh trôi chảy hơn, tự tin hơn. Nhưng nếu bạn chỉ có một mình thì cách luyện nói như thế nào là tốt nhất, cụ thể là phải luyện nói theo đúng chương trình bài học mà bạn đang theo học ở đây, cụ thể là Bài 1: Names & Titles này.

Với phương châm của tôi, đã làm thì làm cho tới luôn, nên tôi sẽ giúp các bạn cũng như là giúp chính mình ở phần này. Bên dưới là từng phân đoạn nhỏ Video của bài học mà tôi đã chia tách ra câu hỏi và câu trả lời độc lập.

Chèn video để luyện nói

Cách học như sau:

1. Đối với các đoạn nói chuyện giữa hai nhân vật

 • Mở video, nghe đọc câu hỏi
 • Bạn có 10-15 giây để nói câu trả lời hoặc tạm dừng video cho đến khi bạn đã nói xong. 
 • Bật lại video để nghe câu trả lời
 • Bạn có 10-15 giây để kiểm tra câu trả lời hiện ở màn hình bên phải. 
 • Tiếp tục đoạn tiếp theo, cho đến khi hết bài

“Mục tiêu cuối cùng cần đạt được là trả lời nhanh trong vòng 5-10s là đạt”

Điểm hạn chế của cách này là bạn nằm ở vai trò người trả lời, nên hoàn toàn bị thụ động trong các trường hợp giao tiếp. Hãy cải thiện tình hình bằng cách sau này tự thay đổi vai diễn, trở thành một người hỏi.

2. Đối với các đoạn độc thoại như tin nhắn bằng giọng nói qua email, điện thoại

Khác với các đoạn hội thoại trực tiếp, trong lời độc thoại chỉ có 1 nhân vật duy nhất là người nói. Vậy các bạn chỉ có cách học nói tiếng Anh duy nhất trong trường hợp này là nói lại theo lời nhân vật một cách nhanh nhất có thể. 

Để dễ dàng hơn, tôi đã đặt sẵn câu nói của họ ở bên góc phải màn hình. Các bạn có thể nhìn và đọc theo, sao cho kịp thời với lời của nhân vật đang nói.

Với cách học này, bạn tha hồ luyện nói cả ngày mà không cảm thấy áp lực nặng nề giống như ở trung tâm hoặc khi phải học với một giáo viên người bản xứ.

Tôi tin rằng, cách học như thế này cũng giúp bạn tự tin sau này hơn khi đứng đối diện với bất kỳ một người nước ngoài nào.

PHẦN 4 - HỌC VIẾT TIẾNG ANH CƠ BẢN THEO BÀI 1

Các Bước Luyện Viết Tiếng Anh Bằng Trong Bài 1

Phần cuối cùng các bạn cần phải học trong Bài 1 này là tập viết lại các đoạn hội thoại ra tập giấy nháp. Yêu cầu là viết đến khi nào chính xác đến 90% trở lên thì đạt.

Sử dụng lại nguồn video trong phần luyện nói để phù hợp với trình độ mới bắt đầu của mình. Sau này giỏi hơn rồi, thì các bạn có thể liên hệ mình để gửi file gốc hoặc có thể tự download trên mạng cũng được. Các bước thực hiện như sau:

Nghe lướt qua toàn bộ đoạn hội thoại trong video

Mở video để nghe qua 1 lần toàn bộ các đoạn hội thoại trực tiếp, các cuộc nói chuyện qua điện thoại, lời kể hoặc tin nhắn bằng giọng nói để nắm cơ bản thông tin. Mỗi đoạn hội thoại có từ 5-6 câu giao tiếp qua lại giữa các nhân vật, nhưng cũng không quá dài.

Viết ra giấy từng câu nói trong đoạn hội thoại

Quay lại từ đầu video, mở một đoạn hội thoại bất kỳ để nghe từng câu rồi viết ra giấy. 

Mỗi đoạn hội thoại có từ 5-6 câu nói chuyện ngắn chứ không dài, nên mình nghĩ là phù hợp với mình để luyện viết. Thêm nữa, do mình đã điều chỉnh lại tốc độ cho phù hợp với người lỡ cỡ như mình, nên các bạn yên tâm là có đủ thời gian để mình viết ra giấy những câu nghe được. 

Sau khoảng 3-4 giây thì sẽ có câu hỏi, câu trả lời xuất hiện bên phải màn hình để bạn đối chiếu.

Nếu không nữa thì sau khi kết thúc nguyên đoạn hội thoại, bạn dò lại từ đầu cũng được. Cách này giúp bạn tập trung hoàn toàn vào lúc nghe, nên mình nghĩ nó hiệu quả hơn so với việc vừa nghe rồi vừa nhìn đáp án.

Phương châm của mình là muốn chính xác đến 99.99%, kể cả chữ cần viết hoa, dấu chấm câu… Vì như vậy, nó sẽ giúp các bạn rèn luyện được kỹ năng viết email, cái mà đến cả tiếng Việt mình cũng thường bị sai.

Tiếp tục với các đoạn hội thoại khác

Tiếp tục đến các đoạn hội thoại tiếp theo với cách làm như trên. Hoặc bạn có thể tự sáng tạo cách học nếu nó giúp bạn luyện viết nhanh và chính xác hơn.

Lưu Ý Quan Trọng Khi Thực Hành Viết Tiếng Anh

Trường hợp nếu những gì bạn viết ra giấy sai quá nhiều so với kết quả hiển thị trên màn hình thì bạn nên thực hiện lại việc viết đoạn hội thoại này.

Đừng vội vàng chuyển qua đoạn hội thoại tiếng Anh tiếp theo, vì chúng ta đang đang ở trạng thái lỡ cỡ, nên cần phải khắc phục điểm yếu này bằng cách hoàn thiện bất kì việc gì cũng phải tốt nhất có thể.

PHẦN 5 - BỔ SUNG TÀI LIỆU HỌC CÁC KỸ NĂNG TIẾNG ANH HIỆU QUẢ CHO NGƯỜI LỠ CỠ

Minh tin rằng, nếu chỉ học theo đúng từng bài học theo bộ sách Tactics này thì sẽ giúp những người đang lỡ cỡ tiếng Anh như mình, như các bạn có thể thành thạo tiếng Anh trong thời gian không lâu (nói vậy chữ để lấy động lực thôi các bạn nha).

Ban ngày mình phải đi làm để có thu nhập, nên chỉ tận dụng được buổi tối để học. Nên thành thử mình chỉ có thể học được 1-2 đơn vị bài học trong 1 buổi tôi. Nhưng có nhiều bạn có thể sắp xếp được thời gian thì có thể học nhiều hơn 2-3 đơn vị bài học trong 1 ngày.

Tuy vậy, cũng sẽ rất nhàm chán vì cứ theo cái trình tự này. Nên mình sẽ giới thiệu cho các bạn các tài liệu để tham khảo, chủ yếu là các trang website để thuận tiện cho các bạn học trực tiếp trên điện thoại hay máy tính.

Có hai trang website chuyên về hỗ trợ học từ vựng mà mình đã từng tham gia và đạt kết quả khả quan nhất đối với mình là:

1. Ứng dụng học từ vựng Memrise

Có mặt trên cả 2 nền tảng là desktop và app trên điện thoại, bạn dễ dàng đăng ký tham gia vừa học, vừa luyện từ vựng, vừa đua cấp top nếu bạn hứng thú. Điểm hạn chế là app này không có mô tả bằng hình ảnh.

Link tham khảo: MEMRISE

2. Trang website giúp học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh trực quan

Chắc các bạn cũng từng được nghe đến thương hiệu British Council (Hội Đồng Anh) tại Việt Nam, với các trường trung học có uy tín. Họ có một trang website chuyên về luyện từ vựng qua hình ảnh rất trực quan, như hình các bạn có thể thấy bên dưới. Điểm hạn chế là duy nhất là nó không có app trên điện thoại.

Website học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh
Website học từ vựng tiếng Anh bằng hình ảnh

Link tham khảo: Học từ vựng tiếng Anh có hình ảnh trực quan British Council

Ngoài cách luyện thêm kỹ năng nghe vừa đơn giản, vừa mang tính chất giải trí là nghe nhạc và xem phim tiếng Anh thuần túy. Mình chia sẻ với các bạn thêm 1 cách nữa, mang tính chất kết hợp giữa nghe và đọc hiểu.

Đó là những bài đọc tiếng Anh hơn 1000 từ vựng mà mình thiết kế riêng, dựa trên chương trình Podcast của Spotlight English. Các bạn có thể tham khảo một bài mẫu tại đây:

Link tham khảo: Bài đọc hiểu tiếng Anh hơn 1000 từ vựng đơn giản - Telephone of the Wind

Hiện giờ mình vẫn chưa tìm được một trang website uy tín nào miễn phí chương trình luyện nói tiếng Anh với người bản xứ để giới thiệu cho các bạn cả. Có thể cũng có một vài tổ chức tự nguyện nhưng mình không có thông tin này.
Nhưng nếu chỉ mất vài trăm nghìn một tháng để thoải mái nói chuyện với người nước ngoài, có thể là bản xứ hoặc là những người đang sống và làm việc ở các nước sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thì mình nghĩ cũng không phải là cái giá quá cao. Và đây là danh sách các trang website luyện nói tiếng Anh trả phí mà bạn có thể đăng ký:

Điểm hạn chế là bạn phải có thẻ thanh toán quốc tế để đảm bảo hoàn tất thủ tục đăng ký và thanh toán học phí cho website này

Nếu bạn thực sự quan tâm đến kỹ năng viết tiếng Anh vì nó liên quan đến ngành nghề bạn đang làm như nghề báo, viết sách, tự truyện, blog,... hoặc có thể công việc văn phòng thường xuyên cần viết email, làm việc, phỏng vấn, tuyển dụng,... bằng tiếng Anh, thì mình gợi ý là bạn nên tham gia một khóa học chuyên về IELTS

Tại đó, bạn sẽ tìm được nhiều chuyên gia về lĩnh vực viết tiếng Anh học thuật như những tên tuổi sau mà mình biết:

Như vậy, các bạn đã kết thúc bài học tiếng Anh cho người lỡ cỡ như mình - Unit 1: Names & Titles. Tuy đến đây cũng khá là dài, nhưng hy vọng các bạn sẽ thích thú với những gì học được.

5/5 - (8 bình chọn)
Scroll to Top